MPZ Frýdek-Místek

foto Petr Prudký

Městská památková zóna Frýdek

Frýdek byl vysazen mezi lety 1327-1333 na zeleném drnu. Historické jádro bylo z větší části ušetřeno negativních demoličních zásahů, které probíhaly zejména v 70. letech 20. stol. a v r. 1992 zde byla vyhlášena městská památková zóna (MPZ). Centrum MPZ Frýdek tvoří obdélné Zámecké náměstí (130x60 m) v jihozápadní části města, na které navazují přilehlé ulice.

Na náměstí jsou jedno a dvoupatrové domy na dlouhých středověkých parcelách, některé s původním pozdně renesančním nebo barokním jádrem, z gotické doby se dochovaly jen některé sklepy.

Jednou z nejvýznamnějších památek MPZ Frýdek je zámek. Vznikl ze středověkého hradu, který vybudoval pravděpodobně kníže Kazimír I. po r. 1327. Další památkou je farní kostel sv. Jana Křtitele, s jádrem z 2. třetiny 14. stol.. Na severovýchodním okraji historického jádra Frýdku jsou dochované pozůstatky hradeb postavených patrně v 1. pol. 14. stol.

 

Městská památková zóna Místek

První písemná zpráva o existenci Místku pochází z r. 1267. Po obvodu historického centra města je od r. 1992 vyhlášena Městská památková zóna (MPZ) Místek.

Hranice MPZ začíná v severním rohu ulice Ostravské, pokračuje po jejím vnějším okraji, na jihu se napojuje na vnější hranu Hlavní třídy, dále navazuje na severní roh ulice 8. pěšího pluku a směřuje zpět k severnímu rohu ulice Ostravské. Uvedená PZ zahrnuje 9 ulic, jedno hlavní (náměstí Svobody) a 3 menší náměstí (Farní náměstí, Antonínovo náměstí, Malé náměstí), kolem 90 domů a areál filiálního kostela sv. Jakuba Většího.

Ozdobou historického jádra je náměstí Svobody, které je z jižní (a částečně i severní) strany lemováno podloubím a po celém obvodu pak měšťanskými domy, z nichž velká část se může pochlubit pozdně renesančním jádrem a dochovanými gotickými sklepními prostory. Objekty poté prošly četnými přestavbami a úpravami, zejména v období klasicismu a ve 2. pol. 19. století.