Politika ochrany soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s., náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ: 29392055 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a prohlašuji, že všechny údaje jsem vyplnil/a pravdivě. Souhlas uděluji na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, zejména práva na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, dále právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování ve smyslu č. 22 GDPR.

Beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívám, že bylo porušeno mé právo na ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám ani do třetích zemí.