Politika ochrany soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s., náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 29392055 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a prohlašuji, že všechny údaje jsem vyplnil/a pravdivě. Souhlas uděluji na dobu do odvolání souhlasu. . Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací po skončení pracovního poměru nebo prací.